รายงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สพป.ขอนแก่น เขต 4

มาตรฐานที่1

71.78%

ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
อยู่ในระดับ : ดี
มาตรฐานที่2

68.62%

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่ในระดับ : ดี
มาตรฐานที่3

76.39%

ด้านครูผู้สอน
อยู่ในระดับ : ดีมาก
มาตรฐานที่4

81.10%

ด้านผู้เรียน
อยู่ในระดับ : ดีมาก
ดำเนินการเสร็จสิ้น 123 | 100.00%

1.กลุ่มโรงเรียนกระนวน

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นางมัสลิน ปุลาสะเก    ครูโรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา

 ศน.บุษบา มิ่งไธสง
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านเวียงแก้ว
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านหนองโอง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านบะแต้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
รายละเอียด
4
บ้านห้วยเชือก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

2.กลุ่มโรงเรียนกวางคำ

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายประจวบ ศิริภัคดิ์    ผอ.โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง

 ศน.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านคำนางปุ่ม
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านนาค้อ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
3
บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
รายละเอียด
4
สองห้องประชาบำรุง
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านคำม่วง
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
รายละเอียด
6
บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
8
บ้านนาอ่างทอง
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
9
บ้านโนนสง่า
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
10
บ้านโนนทองห้วยบาก
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

3.กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายชาคริต อ่อนเบ้า    ครูโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

 ศน.กรรยา จิตฟุ้ง
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านโนนจิก
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
2
บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
3
บ้านภูคำเบ้า
ปรับปรุง
พอใช้
ดีมาก
พอใช้
รายละเอียด
4
บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
ดี
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านทุ่งโป่ง
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านหนองผือ
ปรับปรุง
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
รายละเอียด
7
บ้านห้วยทรายศึกษา
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

4.กลุ่มโรงเรียนซำสูง

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายภาณุพงศ์ สำนึกศักดิ์ศรี    ครูโรงเรียนบ้านแห้ว

 ศน.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านคำแมด
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
2
บ้านหนองบัวคำมูล
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
รายละเอียด
3
บ้านบ่อใหญ่
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
4
บ้านหม้อ
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
5
บ้านโคกใหม่นายม
ดี
ปรับปรุง
ดี
พอใช้
รายละเอียด
6
บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
7
บ้านห้วยเตย
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
8
บ้านหนองกุงดิ่ง
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
รายละเอียด
9
บ้านหลุบเลา
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
10
บ้านสว่างซำโอง
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

5.กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นางกนิษฐา ศรีแก้ว    ครูโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา

 ศน.เพชรรัตน์ อุดมพงษ์
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
2
บ้านหนองคู
ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
รายละเอียด
3
ศรีเมืองแอม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ดี
พอใช้
รายละเอียด
4
บ้านโนนน้ำผึ้ง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
5
บ้านคำแคนคำเจริญ
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
6
บ้านโคกสูงสะอาด
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
8
บ้านห้วยยางสะอาด
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
9
บ้านคำสมบูรณ์
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
พอใช้
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

6.กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นางสาวณัฏฐา ชนะชัย    ครูโรงเรียนบ้านหัวนาคำ

 ศน.เสรี โพธิ์นิล
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านหนองแวงเป่ง
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
2
บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
3
บ้านน้ำสามวัง
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
4
บ้านห้วยยาง
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
รายละเอียด
5
โนนสมบูรณ์โคกใหญ่
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านท่าลาดคำตานา
ดี
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

7.กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายอนุพงษ์ น้อยเพ็ง    ครูโรงเรียนบ้านท่ากระเสริม

 ศน.รัชนีกร วงศ์สะอาด
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านหนองแสง
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านท่ามะเดื่อ
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
4
บ้านกุดพังเครือ
ดี
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านท่ากระเสริม
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

8.กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นางสาววลิตยา แสงทอน    ครูโรงเรียนบ้านคำป่าก่อ

 ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านแสงสว่าง
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
รายละเอียด
2
บ้านนาง้อง
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
4
บ้านขามป้อมดงเย็น
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านนางิ้วนาโพธิ์
ดี
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
6
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านโนนหัวช้าง
ดี
ปรับปรุง
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
8
บ้านคำป่าก่อ
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
9
บ้านหัวฝายประชานุกูล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
10
บ้านโคกกลางนาล้อม
พอใช้
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

9.กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายก่อศักดิ์ ลอกไธสง    ครูโรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง

 ศน.ปิยาภรณ์ นามไพร
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
2
โคกสูงกุดน้ำใส
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านคำมืด
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
รายละเอียด
4
บ้านหนองหารจาง
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
5
บ้านห้วยเสือเต้น
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านดงมัน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
8
บ้านสะอาดหนองเรือ
ดีมาก
ปรับปรุง
ดี
ดี
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

10.กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายกฤษณา กิตติลาภ    ครูโรงเรียนบ้านหินลาด

 ศน.ลัมพร ดาราษฎร์
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านนาฝายเหนือ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านโนนแดงโคกเล้า
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านหนองกุงขี้ควง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
4
บ้านหนองแวง
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
6
คำบอนวิทยา
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านดงเย็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
8
บ้านหินลาด
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
9
บ้านหัวบึง
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
รายละเอียด
10
บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
11
บ้านนาขาม
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

11.กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายขจร บุตรแสงโคตร    ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่น

 ศน.สันติ จ้ำแพงจันทร์ , ศน.ถาวร ผาบสิมมา
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
ชุมชนบ้านบัวใหญ่
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านคอกคีแสนตอ
ดี
พอใช้
ดี
ดี
รายละเอียด
3
บ้านคำม่วมดงเย็น
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
4
บ้านโนนหัวช้าง
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
รายละเอียด
5
บ้านโนนเชือก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านหัวดง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

12.กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ

    ผู้ดูแลเครือข่าย : ว่าที่ร้อยตรีปฏิญญา คลังกลาง    ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม

 ศน.ภัทริกา ทองยา
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านกุดกระหนวน
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
2
นาคำพิทยาสรรพ์
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
พอใช้
รายละเอียด
4
บ้านกุดเชียงมี
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ดี
รายละเอียด
5
บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านบ่อ
ดีมาก
ปรับปรุง
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
7
บ้านหนองแต้
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
8
บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
พอใช้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พอใช้
รายละเอียด
9
บ้านโนนศิลาราศรี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
10
บ้านศาลาดินห้วยเตย
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
11
บ้านหนองแสงน้อย
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

13.กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายสุชาติ แม้นดินแดง    ผอ.โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

 ศน.ปาณิตา ไชยทองศรี , ศน.อนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านกุดกว้าง
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
รายละเอียด
2
บ้านฟากพอง
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
รายละเอียด
3
บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
รายละเอียด
4
อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
ดี
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
รายละเอียด
5
บ้านห้วยหินลาด
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
6
บ้านโนนพยอม
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้
พอใช้
รายละเอียด
7
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
พอใช้
ดี
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
8
บ้านม่วงหวาน
พอใช้
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

14.กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายวันชัย แทนกอง    ผอ.โรงเรียนบ้านนาคู

 ศน.ศิริวรรณ เสนาวงษ์
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
บ้านโคกสง่านางาม
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
รายละเอียด
2
บ้านจำปาหัวบึง
ดี
พอใช้
ดี
ดี
รายละเอียด
3
บ้านหนองหว้าสุขใจ
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
รายละเอียด
4
บ้านบึงกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดี
ปรับปรุง
รายละเอียด
5
บ้านโสกแสง
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
รายละเอียด
6
บ้านนาคู
ดี
ดี
ดี
ดี
รายละเอียด
7
บ้านนาเรียง
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน

15.กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

    ผู้ดูแลเครือข่าย : นายศาสตราพงษ์ พิมทอง    ครูโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร

 ศน.ธรรญธร สมบัติ
มาตรฐาน
ที่
โรงเรียน
มฐ.1
มฐ.2
มฐ.3
มฐ.4
1
ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
ดีมาก
ดีมาก
ปรับปรุง
ปรับปรุง
รายละเอียด
2
บ้านโคกกลาง
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
3
บ้านป่าติ้ว
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
4
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
5
บ้านนาฝาย
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
6
บ้านโนนสังป่ารัง
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
7
บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
8
ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
9
ศิลาโป่งคำ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
รายละเอียด
อยู่ในระดับมาตรฐาน