นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
ratchanikorn@khonkaen4.go.th
0804657739
ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มงาน "นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา"

ที่ ชื่อนามสกุล
1   นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด