นางสาวภัทริกา ทองยา
กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ
phattarika@khonkaen4.go.th
0870623649

นางสาวธรรญธร สมบัติ
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

0954369686
ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มงาน "วัดและประเมินผลการศึกษา"

ที่ ชื่อนามสกุล
1   นางสาวภัทริกา ทองยา
2   นางสาวธรรญธร สมบัติ