การสอนออนไลน์ โรงเรียนชุมชนดูนสาด

โรงเรียนชุมชนดูนสาดเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 700 คน ในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานะการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาประกอบกับจำนวนนักเรียนที่มาก นายโชคชัย เรืองแหล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงได้ขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม โดยการสนับสนุนห้องสอนออนไลน์ให้กับคณะครูและประเมินผลรายสัปดาห์ร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ระยะเริ่มแรกพบว่านักเรียนยังไม่สามารถเข้าเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนจากโรงเรียนที่ห่างไกลเขตพื้นที่กว่า 50 กม. และผู้เรียนยังไม่เคยได้เรียนผ่านระบบออนไลน์ จากการใช้รูปแบบการสอนออนไลน์และปัญหาที่พบทางโรงเรียนจะได้นำมาพัฒนาระบบใช้กับนักเรียนในระดับ ป.4-ป.6 โดยคาดหวังว่าอนาคตผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้เต็มรูปแบบและการวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐานของการจบตามหลักสูตรศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-07-10 10:16:19
เปิดอ่าน : 111 ครั้ง