นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจครู

9 กรกฎาคม 2564 ศน.เสรี โพธิ์นิล ได้รับมอบหมายจาก ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ตามคำสั่งที่ 194/2564 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ณ โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีท่าน ผอ.นายนิกรชัย ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ และคณะครูร่วมประชุมถึงแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่โรงเรียน บ้านโคกกลางวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบ้านน้ำสามวัง โดยมอบสื่อและใบงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-07-10 09:54:08
เปิดอ่าน : 135 ครั้ง