รายงานการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

รายงานโครงการการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล DLTV กิจกรรมที่ ๑ การจัดการเรียนรู้ DLTV ระยะที่ ๑ นิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสารสนเทศและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาการนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น ๒ รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) มาดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหาตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๒ มาตรฐานได้แก่
๑. มาตรฐานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
    ๑.๑ ด้านนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
    ๑.๒ ด้านการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็ง
    ๑.๓ ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

๒. มาตรฐานระดับสถานศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่
    ๒.๑ ด้านปัจจัยพื้นฐานของสถานศึกษา
    ๒.๒ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
    ๒.๓ ด้านครูผู้สอน
    ๒.๔ ด้านนักเรียน

ดูสรุปรายงานออนไลน์ได้ที่  http://supervisor.khonkaen4.go.th/google/dltv/result.php


ไฟล์เอกสาร :
1.) 20210414-112643-405.pdf
2.) 20210414-112650-976.pdf
3.) 20210414-112713-974.pdf

ศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-04-14 11:14:43
เปิดอ่าน : 264 ครั้ง