ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๒ เมษายน ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อรับทราบการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน การรายงานผลการวิจัย การรายงานข้อมูลครูพี่เลี้ยง และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การตรวจสอบข้อมูลเด็กพิเศษ

"ข้อห่วงใยจาก ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ คือการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีไม่อยู่ให้ชี้แจง"


ศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-04-03 08:28:17
เปิดอ่าน : 160 ครั้ง