รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."

เขต ๔ มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานในการประชุมและรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียน , แก้ปัญหายาเสพติด , บทบาท สพป.ขอนแก่น เขต ๔ การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ แจ้งเรื่องให้บุคคลากรเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าทุกวันจันทร์แรกของเดือนตามประกาศเจตนารมณ์เขตสุจริต , ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-02-17 15:14:21
เปิดอ่าน : 190 ครั้ง