ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
จังหวัด
1040050137   ชุมชนดูนสาด  ดูนสาด ขอนแก่น
1040050134   บ้านหนองซา  น้ำอ้อม ขอนแก่น
1040050125   บ้านฝางวิทยา  บ้านฝาง ขอนแก่น
1040050133   ชุมชนหนองกุงใหญ่  หนองกุงใหญ่ ขอนแก่น
1040050136   ชุมชนกระนวน  หนองโก ขอนแก่น
1040050148   หนองโนวิทยาคาร  หนองโน ขอนแก่น
1040050144   ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  ห้วยโจด ขอนแก่น
1040050156   บ้านห้วยยาง  ห้วยยาง ขอนแก่น
1040050157   บ้านหัวนาคำ  หัวนาคำ ขอนแก่น
1040050158   อนุบาลเขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050165   บ้านโนนทองห้วยบาก  คำม่วง ขอนแก่น
1040050175   ทุ่งบ่อวิทยา  ดงเมืองแอม ขอนแก่น
1040050167   บ้านขามป้อมดงเย็น  นางิ้ว ขอนแก่น
1040050179   ชุมชนโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์ ขอนแก่น
1040051017   บ้านกระนวนซําสูง  กระนวน ขอนแก่น
1040051018   บ้านคำแมด  คำแมด ขอนแก่น
1040051023   คูคำพิทยาสรรพ์  คูคำ ขอนแก่น
1040051026   บ้านโนน  บ้านโนน ขอนแก่น
1040051022   บ้านห้วยเตย  ห้วยเตย ขอนแก่น
1040050351   บ้านกุดน้ำใส  กุดน้ำใส ขอนแก่น
1040050317   บ้านทรายมูล  ทรายมูล ขอนแก่น
1040050307   บ้านท่ากระเสริม  ท่ากระเสริม ขอนแก่น
1040050348   น้ำพองประชานุกูล  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050327   บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  บัวเงิน ขอนแก่น
1040050331   ชุมชนบ้านบัวใหญ่  บัวใหญ่ ขอนแก่น
1040050337   บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์  บ้านขาม ขอนแก่น
1040050341   บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)  พังทุย ขอนแก่น
1040050298   บ้านคำแก่นคูณ  ม่วงหวาน ขอนแก่น
1040050361   บ้านวังชัย  วังชัย ขอนแก่น
1040050365   บ้านคำบง  สะอาด ขอนแก่น
1040050313   ชุมชนหนองกุงวิทยา  หนองกุง ขอนแก่น
1040050961   อนุบาลอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050963   บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  ทุ่งโป่ง ขอนแก่น
1040050970   โคกสูงใหญ่วิทยา  โคกสูง ขอนแก่น
1040050982   หนองขามพิทยาคม  นาคำ ขอนแก่น
1040050985   บ้านขุนด่าน  บ้านดง ขอนแก่น
1040050993   บ้านศรีสุขสำราญ  ศรีสุขสำราญ ขอนแก่น