บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0942869079


นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
santi@khonkaen4.go.th
0878596589

นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

0818738249

นางถาวร ผาบสิมมา
กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
tawornphabsimma@gmail.com
0810483705

นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
anongnat@khonkaen4.go.th
0910566383

นางลัมพร ดาราษฎร์
กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย
lumporn@khonkaen4.go.th
0619056165

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
nokaabbcc@khonkaen4.go.th
0951938657

นางสาวกรรยา​ จิตฟุ้ง
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
jitfungkanya2524@khonkaen4.go.th
0630218766

นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
กลุ่มโรงเรียนซำสูง
nattayaporn@khonkaen4.go.th
0842605937

นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล
siriwanse@khonkaen4.go.th
0869351910

นายนพคุณ แงวกุดเรือ
กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์
nophakun@khonkaen4.go.th
0956461824

นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
ratchanikorn@khonkaen4.go.th
0804657739

นางสาวภัทริกา ทองยา
กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ
phattarika@khonkaen4.go.th
0870623649

นางสาวธรรญธร สมบัติ
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

0954369686

นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
กลุ่มโรงเรียนกระนวน

0614293246

นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด
piyapornnooy@khonkaen4.go.th
0879611636

นายเสรี โพธิ์นิล
กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ
seree@khonkaen4.go.th
0839835836

นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส
panita@khonkaen4.go.th


ที่ ชื่อ-นามสกุล กลุ่มโรงเรียน จำนวน ร.ร.
1   นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง   โรงเรียนทั้งหมด 175
2   นายสันติ จ้ำแพงจันทร์   พระธาตุปรางกู่ 11
3   นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช   ม่วงหวานกุดน้ำใส 11
4   นางถาวร ผาบสิมมา   พระธาตุปรางกู่ 11
5   นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์   กวางคำ 12
6   นางลัมพร ดาราษฎร์   บัวเงินพังทุย 13
7   นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์   ดงเมืองแอม 10
8   นางสาวกรรยา​ จิตฟุ้ง   เขื่อนอุบลรัตน์ 13
9   นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์   ซำสูง 14
10   นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์   หนองกุงทรายมูล 9
11   นายนพคุณ แงวกุดเรือ   นางิ้วโนนสมบูรณ์ 11
12   นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด   ท่าวังพอง 9
13   นางสาวภัทริกา ทองยา   ภูพานคำ 14
14   นางสาวธรรญธร สมบัติ   หนองโนห้วยโจด 10
15   นางสาวบุษบา มิ่งไธสง   กระนวน 13
16   นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร   น้ำพองสะอาด 12
17   นายเสรี โพธิ์นิล   ดูนสาดฝางยางคำ 13
18   นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี   ม่วงหวานกุดน้ำใส 11