คลังข้อสอบ O-NET ปี 2559

 • ข้อสอบ O-NET ปี 2559 พร้อมเฉลย
  • รายวิชา
   • 1. ภาษาไทย ป.6
   • 2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6
   • 3. ภาษาอังกฤษ ป.6
   • 4. คณิตศาสตร์ ป.6
   • 5. วิทยาศาสตร์ ป.6
   • 6. วิทยาศาสตร์ ม.3
   • 7. คณิตศาสตร์ ม.3
   • 8. ภาษาอังกฤษ ม.3
   • 9. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3
   • 10. ภาษาไทย ม.3
   • 11. ภาษาไทย ม.6
   • 12. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6
   • 13. ภาษาอังกฤษ ม.6
   • 14. คณิตศาสตร์ ม.6
   • 15. วิทยาศาสตร์ ม.6