จำนวนโรงเรียน
กลุ่มคุณภาพสี ไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย
17 17 17 17 17
67 43 70 56 55
71 95 68 82 83
17 17 17 17 17
รวม 172 172 172 172 172
   ไทย  อังกฤษ  คณิต  วิทย์  เฉลี่ย 
ระดับ เข้าสอบ เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย
 เขตพื้นที่ 1,860 46.34 28.77 28.96 32.76 34.21
 สังกัด 433,365 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18
 ประเทศ 692,721 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

  อยู่ในกลุ่มดีมาก (อยู่ในอันดับ 10% แรกของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา)
  อยู่ในกลุ่มดี (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10% แรก)
  อยู่ในกลุ่มพอใช้ (ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ 10% สุดท้าย)
  อยู่ในกลุ่มปรับปรุง (อยู่ในอันดับ 10% สุดท้ายของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา)

ที่
รหัส
ชื่อโรงเรียน
ไทย
อังกฤษ
คณิต
วิทย์
เฉลี่ย
1 1040050147   บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข
2 1040050351   บ้านกุดน้ำใส
3 1040050150   ศิลาโป่งคำ
4 1040050315   บ้านโคกสง่านางาม
5 1040050148   หนองโนวิทยาคาร
6 1040050177   หนองแวงเรือประชาศึกษา
7 1040050340   บ้านหัวดง
8 1040050331   ชุมชนบ้านบัวใหญ่
9 1040050179   ชุมชนโนนสมบูรณ์
10 1040050991   บ้านโนนศิลาราศรี
11 1040051029   บ้านหนองบัวคำมูล
12 1040050356   บ้านห้วยไผ่หนองโน
13 1040050335   พระธาตุขามแก่น
14 1040050368   บ้านสะอาดหนองเรือ
15 1040050151   บ้านโคกกลางวิทยา
16 1040050964   บ้านทุ่งโป่ง
17 1040051019   บ้านสว่างซำโอง
18 1040050348   น้ำพองประชานุกูล
19 1040050169   บ้านนาง้อง
20 1040050123   บ้านทุ่งใหญ่
21 1040050370   บ้านหนองอ้อโคกสว่าง
22 1040050985   บ้านขุนด่าน
23 1040050146   บ้านโนนสังป่ารัง
24 1040050972   บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง
25 1040050337   บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
26 1040050127   บ้านหนองแวงคูป่าชาติ
27 1040051025   บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ
28 1040051024   บ้านโคกใหม่นายม
29 1040050339   บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
30 1040050152   บ้านคำครึ่ง
31 1040050330   กู่สว่างสามัคคี
32 1040050135   บ้านหนองโอง
33 1040050171   บ้านแสงสว่าง
34 1040050173   บ้านโคกสูงสะอาด
35 1040050325   บ้านนาฝายเหนือ
36 1040050317   บ้านทรายมูล
37 1040050984   บ้านกุดเชียงมี
38 1040050316   บ้านจำปาหัวบึง
39 1040050320   บ้านหนองหว้าสุขใจ
40 1040050156   บ้านห้วยยาง
41 1040050191   สองห้องประชาบำรุง
42 1040051017   บ้านกระนวนซําสูง
43 1040050163   บ้านโนนสง่า
44 1040050159   บ้านคำม่วง
45 1040050178   บ้านห้วยยางสะอาด
46 1040050188   บ้านนาค้อ
47 1040050174   บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง
48 1040050190   บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง
49 1040050986   บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)
50 1040051022   บ้านห้วยเตย
51 1040050304   บ้านสระกุด
52 1040050126   บ้านป่าติ้ว
53 1040050130   บ้านผักหนาม
54 1040050327   บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
55 1040050153   บ้านท่าลาดคำตานา
56 1040050975   บ้านหนองผือ
57 1040050175   ทุ่งบ่อวิทยา
58 1040050298   บ้านคำแก่นคูณ
59 1040050134   บ้านหนองซา
60 1040050139   บ้านคำไฮผักแว่น
61 1040050332   บ้านคอกคีแสนตอ
62 1040050314   น้ำพอง
63 1040050347   บ้านหัวบึง
64 1040050359   บ้านนาเรียง
65 1040050334   บ้านโนนหัวช้าง
66 1040050366   บ้านดงมัน
67 1040050333   บ้านคำม่วมดงเย็น
68 1040050361   บ้านวังชัย
69 1040050308   บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
70 1040050140   บ้านบะแต้
71 1040050166   ศรีเมืองแอม
72 1040050301   บ้านโนนศรีสวัสดิ์
73 1040050365   บ้านคำบง
74 1040050338   บ้านสำโรง
75 1040050170   บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์
76 1040050322   บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
77 1040050157   บ้านหัวนาคำ
78 1040050961   อนุบาลอุบลรัตน์
79 1040050354   บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
80 1040050186   บ้านคำนางปุ่ม
81 1040050160   บ้านดงเรืองประชาสรรพ์
82 1040050137   ชุมชนดูนสาด
83 1040050131   บ้านวังโพน
84 1040050978   บ้านกุดกระหนวน
85 1040050155   บ้านน้ำสามวัง
86 1040050357   โคกสูงกุดน้ำใส
87 1040050309   บ้านท่ามะเดื่อ
88 1040050143   บ้านห้วยเชือก
89 1040050164   บ้านโนนสว่างหนองตะนา
90 1040050129   ชุมชนน้ำอ้อม
91 1040050336   บ้านโนนเชือก
92 1040050144   ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
93 1040050343   บ้านนาขาม
94 1040050987   บ้านบ่อ
95 1040050307   บ้านท่ากระเสริม
96 1040050136   ชุมชนกระนวน
97 1040050172   บ้านคำแคนคำเจริญ
98 1040050302   บ้านบึงกลาง
99 1040051026   บ้านโนน
100 1040051023   คูคำพิทยาสรรพ์
101 1040050963   บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง
102 1040050990   บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์
103 1040050346   บ้านหินลาด
104 1040050989   บ้านห้วยทรายศึกษา
105 1040050300   บ้านโนนพยอม
106 1040050141   ศรีสมบูรณ์วิทยา
107 1040051018   บ้านคำแมด
108 1040051030   บ้านแห้ว
109 1040050363   บ้านเสียวโคกกลาง
110 1040050161   บ้านทางพาดเขาสวนกวาง
111 1040050120   ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
112 1040050328   บ้านหนองกุงขี้ควง
113 1040050145   บ้านนาฝาย
114 1040050341   บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)
115 1040050371   บ้านห้วยเสือเต้น
116 1040050967   บ้านพระบาทท่าเรือ
117 1040051027   บ้านบ่อใหญ่
118 1040050318   บ้านโสกแสง
119 1040050158   อนุบาลเขาสวนกวาง
120 1040050149   ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา
121 1040050132   บ้านเวียงแก้ว
122 1040050133   ชุมชนหนองกุงใหญ่
123 1040050965   บ้านโนนจิก
124 1040050982   หนองขามพิทยาคม
125 1040050180   บ้านทุ่งโพธิ์ชัย
126 1040050296   อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
127 1040050358   บ้านคำมืด
128 1040050168   บ้านนางิ้วนาโพธิ์
129 1040050125   บ้านฝางวิทยา
130 1040050189   บ้านโนนน้ำผึ้ง
131 1040050142   บ้านหนองโก
132 1040050976   ห้วยยางวิทยาสรรพ์
133 1040050321   บ้านโคกใหญ่
134 1040050983   บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น
135 1040050313   ชุมชนหนองกุงวิทยา
136 1040050162   บ้านนาอ่างทอง
137 1040050324   บ้านดงเย็น
138 1040050305   บ้านห้วยหินลาด
139 1040050182   บ้านคำป่าก่อ
140 1040050992   บ้านศาลาดินห้วยเตย
141 1040050367   บ้านนาศรีดงเค็ง
142 1040050369   บ้านหนองหารจาง
143 1040050306   บ้านกุดพังเครือ
144 1040050988   บ้านหนองแต้
145 1040050138   นามูลวิทยาคม
146 1040051020   บ้านหนองกุงดิ่ง
147 1040050993   บ้านศรีสุขสำราญ
148 1040050185   บ้านหัวฝายประชานุกูล
149 1040050121   บ้านโคกกลาง
150 1040050176   บ้านหนองคู
151 1040050973   บ้านโคกสว่าง
152 1040050352   บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
153 1040050165   บ้านโนนทองห้วยบาก
154 1040050303   บ้านม่วงหวาน
155 1040050994   บ้านหนองแสงน้อย
156 1040050154   โนนสมบูรณ์โคกใหญ่
157 1040050167   บ้านขามป้อมดงเย็น
158 1040050979   นาคำพิทยาสรรพ์
159 1040051021   บ้านหลุบเลา
160 1040050970   โคกสูงใหญ่วิทยา
161 1040050353   บ้านฟากพอง
162 1040050969   บ้านภูคำเบ้า
163 1040050362   บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว
164 1040050329   บ้านหนองแวง
165 1040051028   บ้านหม้อ
166 1040050350   บ้านกุดกว้าง
167 1040050323   คำบอนวิทยา
168 1040050312   บ้านหนองแสง
169 1040050326   บ้านโนนแดงโคกเล้า
170 1040050128   บ้านหนองแวงเป่ง
171 1040050181   บ้านโนนหัวช้าง
172 1040050187   บ้านคำสมบูรณ์
เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 46.51 28.59 29.43 32.28 34.20