กราฟสถิติของกลุ่มโรงเรียน
ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม


ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้าน1 ด้าน2 ด้าน3 ด้าน4 ด้าน5 ด้าน6 ด้าน7 ด้าน8 สรุป แปลผล
1 1040050137  ชุมชนดูนสาด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050138  นามูลวิทยาคม 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
3 1040050134  บ้านหนองซา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
4 1040050129  ชุมชนน้ำอ้อม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
5 1040050128  บ้านหนองแวงเป่ง 3.00 3.00 2.25 2.67 3.00 3.00 3.00 2.67 2.82 ดีมาก
6 1040050125  บ้านฝางวิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.96 ดีมาก
7 1040050127  บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
8 1040050123  บ้านทุ่งใหญ่ 2.00 2.75 2.00 2.60 3.00 2.00 2.00 2.33 2.34 ดี
9 1040050130  บ้านผักหนาม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
10 1040050131  บ้านวังโพน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050132  บ้านเวียงแก้ว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
12 1040050133  ชุมชนหนองกุงใหญ่ 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 2.40 2.87 ดีมาก
13 1040050135  บ้านหนองโอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
14 1040050136  ชุมชนกระนวน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
15 1040050139  บ้านคำไฮผักแว่น 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
16 1040050140  บ้านบะแต้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
17 1040050141  ศรีสมบูรณ์วิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
18 1040050142  บ้านหนองโก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
19 1040050143  บ้านห้วยเชือก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
20 1040050120  ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
21 1040050121  บ้านโคกกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
22 1040050126  บ้านป่าติ้ว 3.00 3.00 2.50 2.20 3.00 3.00 3.00 2.83 2.82 ดีมาก
23 1040050148  หนองโนวิทยาคาร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
24 1040050144  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
25 1040050145  บ้านนาฝาย 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 2.33 2.83 2.80 ดีมาก
26 1040050146  บ้านโนนสังป่ารัง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.67 3.00 2.50 2.83 ดีมาก
27 1040050147  บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
28 1040050149  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 3.00 3.00 3.00 2.57 3.00 3.00 3.00 3.00 2.95 ดีมาก
29 1040050150  ศิลาโป่งคำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
30 1040050155  บ้านน้ำสามวัง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
31 1040050156  บ้านห้วยยาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
32 1040050151  บ้านโคกกลางวิทยา 3.00 2.75 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 2.75 2.91 ดีมาก
33 1040050154  โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
34 1040050153  บ้านท่าลาดคำตานา 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
35 1040050152  บ้านคำครึ่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
36 1040050157  บ้านหัวนาคำ 2.00 2.75 2.00 2.60 3.00 2.00 2.00 2.33 2.34 ดี
37 1040050186  บ้านคำนางปุ่ม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.60 2.95 ดีมาก
38 1040050188  บ้านนาค้อ 3.00 2.75 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
39 1040050190  บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 2.60 3.00 2.50 3.00 2.50 2.67 2.33 2.67 2.94 ดีมาก
40 1040050191  สองห้องประชาบำรุง 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 2.93 ดีมาก
41 1040050158  อนุบาลเขาสวนกวาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
42 1040050164  บ้านโนนสว่างหนองตะนา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
43 1040050159  บ้านคำม่วง 3.00 2.75 2.50 2.00 2.50 3.00 3.00 2.67 2.68 ดีมาก
44 1040050160  บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
45 1040050161  บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 3.00 2.00 3.00 2.40 2.50 3.00 3.00 2.80 2.71 ดีมาก
46 1040050162  บ้านนาอ่างทอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
47 1040050163  บ้านโนนสง่า 2.75 3.00 2.90 2.90 2.85 2.95 2.95 3.00 2.91 ดีมาก
48 1040050165  บ้านโนนทองห้วยบาก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
49 1040050174  บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
50 1040050175  ทุ่งบ่อวิทยา 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 2.30 2.60 3.00 2.83 ดีมาก
51 1040050176  บ้านหนองคู 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
52 1040050166  ศรีเมืองแอม 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
53 1040050189  บ้านโนนน้ำผึ้ง 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
54 1040050172  บ้านคำแคนคำเจริญ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
55 1040050173  บ้านโคกสูงสะอาด 3.00 2.25 2.50 2.33 3.00 3.00 3.00 2.16 2.66 ดีมาก
56 1040050177  หนองแวงเรือประชาศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
57 1040050178  บ้านห้วยยางสะอาด 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.66 3.00 2.66 2.85 ดีมาก
58 1040050187  บ้านคำสมบูรณ์ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก
59 1040050171  บ้านแสงสว่าง 3.00 2.75 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.50 2.88 ดีมาก
60 1040050169  บ้านนาง้อง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 2.90 ดีมาก
61 1040050170  บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 2.67 3.00 2.67 2.86 ดีมาก
62 1040050167  บ้านขามป้อมดงเย็น 3.00 3.00 2.50 2.80 3.00 2.66 3.00 2.33 2.79 ดีมาก
63 1040050168  บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3.00 3.00 2.00 2.60 3.00 2.33 3.00 2.66 2.70 ดีมาก
64 1040050179  ชุมชนโนนสมบูรณ์ 2.80 2.75 2.75 2.60 3.00 3.00 3.00 3.00 2.86 ดีมาก
65 1040050180  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 2.80 2.25 2.25 2.20 2.50 2.33 1.67 2.00 2.25 ดี
66 1040050181  บ้านโนนหัวช้าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
67 1040050182  บ้านคำป่าก่อ 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 2.00 2.50 3.00 2.69 ดีมาก
68 1040050185  บ้านหัวฝายประชานุกูล 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.85 ดีมาก
69 1040050183  บ้านโคกกลางนาล้อม 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 2.90 ดีมาก
70 1040051017  บ้านกระนวนซําสูง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
71 1040051018  บ้านคำแมด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
72 1040051029  บ้านหนองบัวคำมูล 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก
73 1040051027  บ้านบ่อใหญ่ 2.80 2.00 2.25 2.80 3.00 3.00 2.66 2.00 2.56 ดีมาก
74 1040051028  บ้านหม้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
75 1040051023  คูคำพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
76 1040051024  บ้านโคกใหม่นายม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
77 1040051025  บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.92 ดีมาก
78 1040051026  บ้านโนน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
79 1040051030  บ้านแห้ว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
80 1040051022  บ้านห้วยเตย 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
81 1040051020  บ้านหนองกุงดิ่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
82 1040051021  บ้านหลุบเลา 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.30 3.00 2.00 2.73 ดีมาก
83 1040051019  บ้านสว่างซำโอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
84 1040050350  บ้านกุดกว้าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.98 ดีมาก
85 1040050351  บ้านกุดน้ำใส 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.63 ดีมาก
86 1040050353  บ้านฟากพอง 3.00 3.00 2.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.81 ดีมาก
87 1040050354  บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 3.00 2.75 2.25 2.80 3.00 2.33 2.67 2.50 2.66 ดีมาก
88 1040050296  อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
89 1040050315  บ้านโคกสง่านางาม 3.00 2.75 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
90 1040050316  บ้านจำปาหัวบึง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.85 ดีมาก
91 1040050317  บ้านทรายมูล 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.66 2.96 ดีมาก
92 1040050320  บ้านหนองหว้าสุขใจ 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.66 3.00 2.16 2.79 ดีมาก
93 1040050312  บ้านหนองแสง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
94 1040050308  บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
95 1040050309  บ้านท่ามะเดื่อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
96 1040050306  บ้านกุดพังเครือ 2.80 2.25 2.75 2.80 3.00 2.33 2.33 2.50 2.60 ดีมาก
97 1040050307  บ้านท่ากระเสริม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
98 1040050348  น้ำพองประชานุกูล 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
99 1040050352  บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 3.00 2.25 2.25 2.40 2.50 3.00 2.67 2.50 2.57 ดีมาก
100 1040050356  บ้านห้วยไผ่หนองโน 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
101 1040050357  โคกสูงกุดน้ำใส 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
102 1040050358  บ้านคำมืด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
103 1040050369  บ้านหนองหารจาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
104 1040050371  บ้านห้วยเสือเต้น 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60 3.00 2.30 2.78 ดีมาก
105 1040050325  บ้านนาฝายเหนือ 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
106 1040050326  บ้านโนนแดงโคกเล้า 2.60 2.25 2.50 2.80 2.00 2.00 3.00 2.67 2.48 ดี
107 1040050327  บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
108 1040050328  บ้านหนองกุงขี้ควง 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.83 2.85 ดีมาก
109 1040050329  บ้านหนองแวง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
110 1040050321  บ้านโคกใหญ่ 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
111 1040050322  บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
112 1040050323  คำบอนวิทยา 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.33 2.79 ดีมาก
113 1040050324  บ้านดงเย็น 3.00 2.00 3.00 2.66 3.00 3.00 3.00 2.00 2.71 ดีมาก
114 1040050330  กู่สว่างสามัคคี 3.00 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.69 ดีมาก
115 1040050331  ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 ดีมาก
116 1040050332  บ้านคอกคีแสนตอ 3.00 3.00 2.50 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก
117 1040050333  บ้านคำม่วมดงเย็น 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
118 1040050334  บ้านโนนหัวช้าง 3.00 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.81 ดีมาก
119 1040050335  พระธาตุขามแก่น 3.00 3.00 2.00 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70 2.76 ดีมาก
120 1040050336  บ้านโนนเชือก 2.80 3.00 3.00 2.40 3.00 3.00 3.00 3.00 2.90 ดีมาก
121 1040050337  บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
122 1040050338  บ้านสำโรง 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.98 ดีมาก
123 1040050339  บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2.40 2.50 2.50 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.55 ดีมาก
124 1040050340  บ้านหัวดง 3.00 3.00 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
125 1040050346  บ้านหินลาด 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
126 1040050347  บ้านหัวบึง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
127 1040050341  บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
128 1040050343  บ้านนาขาม 3.00 3.00 2.50 2.83 3.00 3.00 3.00 3.00 2.92 ดีมาก
129 1040050304  บ้านสระกุด 3.00 2.70 2.80 3.00 3.00 2.00 3.00 2.60 2.76 ดีมาก
130 1040050305  บ้านห้วยหินลาด 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.88 ดีมาก
131 1040050298  บ้านคำแก่นคูณ 2.80 3.00 2.50 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.85 ดีมาก
132 1040050300  บ้านโนนพยอม 3.00 2.50 2.00 2.40 2.50 2.33 2.33 3.00 2.51 ดีมาก
133 1040050301  บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 2.60 3.00 2.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.70 2.76 ดีมาก
134 1040050303  บ้านม่วงหวาน 3.00 3.00 2.25 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
135 1040050361  บ้านวังชัย 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
136 1040050362  บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
137 1040050363  บ้านเสียวโคกกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
138 1040050370  บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80 2.98 ดีมาก
139 1040050365  บ้านคำบง 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 2.80 2.95 ดีมาก
140 1040050366  บ้านดงมัน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
141 1040050367  บ้านนาศรีดงเค็ง 3.00 2.75 3.00 2.60 3.00 3.00 3.00 2.16 2.81 ดีมาก
142 1040050368  บ้านสะอาดหนองเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
143 1040050302  บ้านบึงกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.33 3.00 2.83 ดีมาก
144 1040050313  ชุมชนหนองกุงวิทยา 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.90 ดีมาก
145 1040050314  น้ำพอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
146 1040050318  บ้านโสกแสง 2.60 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 2.66 3.00 2.81 ดีมาก
147 1040050344  บ้านนาคู 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
148 1040050359  บ้านนาเรียง 3.00 2.75 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.89 ดีมาก
149 1040050961  อนุบาลอุบลรัตน์ 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
150 1040050965  บ้านโนนจิก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
151 1040050966  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
152 1040050967  บ้านพระบาทท่าเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
153 1040050969  บ้านภูคำเบ้า 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.66 2.90 ดีมาก
154 1040050963  บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3.00 2.75 2.50 2.80 2.50 3.00 3.00 2.66 2.78 ดีมาก
155 1040050970  โคกสูงใหญ่วิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
156 1040050972  บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
157 1040050973  บ้านโคกสว่าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
158 1040050964  บ้านทุ่งโป่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
159 1040050975  บ้านหนองผือ 3.00 3.00 2.25 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.78 ดีมาก
160 1040050976  ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
161 1040050978  บ้านกุดกระหนวน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
162 1040050979  นาคำพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
163 1040050982  หนองขามพิทยาคม 3.00 3.00 2.75 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
164 1040050983  บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น 3.00 2.00 2.50 2.60 2.50 2.33 3.00 3.00 2.62 ดีมาก
165 1040050984  บ้านกุดเชียงมี 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
166 1040050985  บ้านขุนด่าน 2.80 2.75 2.50 2.40 3.00 2.67 3.00 2.83 2.74 ดีมาก
167 1040050986  บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.94 ดีมาก
168 1040050987  บ้านบ่อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
169 1040050988  บ้านหนองแต้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
170 1040050989  บ้านห้วยทรายศึกษา 3.00 2.75 2.75 2.40 3.00 3.00 2.66 2.83 2.80 ดีมาก
171 1040050990  บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
172 1040050991  บ้านโนนศิลาราศรี 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.98 3.00 ดีมาก
173 1040050992  บ้านศาลาดินห้วยเตย 3.00 3.00 2.50 2.67 3.00 3.00 3.00 2.33 2.81 ดีมาก
174 1040050993  บ้านศรีสุขสำราญ 2.80 3.00 2.25 2.80 3.00 2.67 3.00 2.67 2.77 ดีมาก
175 1040050994  บ้านหนองแสงน้อย 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 2.96 2.90 2.79 2.89 2.93 2.91 2.93 2.79 2.89 ดีมาก