ที่ รหัส ไฟล์
1   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การตัดโอนเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา สพฐ ไปเป็น สป.ศธ 2562