ที่ รหัส ไฟล์
1   กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
2   กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2546
3   กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2547
4   กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่2 2556