ที่ รหัส ไฟล์
1   พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
2   พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3   พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
4   พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5   พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
6   พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
7   พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
8   พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
9   พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
10   พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
11   พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546
12   พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
13   พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
14   พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542
15   พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
16   พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
17   พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
18   พรบ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2547
19   พรบ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
20   พรบ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
21   พรบ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
22   พรบ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
23   พรบ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
24   พรบ. บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
25   พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
26   พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547
27   พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
28   พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
29   ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …… ฉบับใหม่ (334-2562)