ที่ รหัส ไฟล์
1   การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
2   มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3   คำสั่งที่10/59 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
4   คำสั่งที่11/59 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5   คำสั่งที่28/59 ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
6   คำสั่งที่16/60 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7   คำสั่งที่19/60 การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
8   การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
9   คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการทางการศึกษา ของ กศจ.