ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "น้ำพองสะอาด"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวปิยาภรณ์ นามไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด
piyapornnooy@khonkaen4.go.th
0879611636ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050348  น้ำพองประชานุกูล 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050352  บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 3.00 2.25 2.25 2.40 2.50 3.00 2.67 2.50 2.57 ดีมาก
3 1040050356  บ้านห้วยไผ่หนองโน 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
4 1040050357  โคกสูงกุดน้ำใส 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
5 1040050358  บ้านคำมืด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050369  บ้านหนองหารจาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
7 1040050371  บ้านห้วยเสือเต้น 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.60 3.00 2.30 2.78 ดีมาก
8 1040050370  บ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80 2.98 ดีมาก
9 1040050365  บ้านคำบง 3.00 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 2.80 2.95 ดีมาก
10 1040050366  บ้านดงมัน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050367  บ้านนาศรีดงเค็ง 3.00 2.75 3.00 2.60 3.00 3.00 3.00 2.16 2.81 ดีมาก
12 1040050368  บ้านสะอาดหนองเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด 3.00 2.92 2.85 2.90 2.86 2.97 2.97 2.80 2.91 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "น้ำพองสะอาด"