ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "นางิ้วโนนสมบูรณ์"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นายนพคุณ แงวกุดเรือ
กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์
nophakun@khonkaen4.go.th
0956461824ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050171  บ้านแสงสว่าง 3.00 2.75 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.50 2.88 ดีมาก
2 1040050169  บ้านนาง้อง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 2.90 ดีมาก
3 1040050170  บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 2.67 3.00 2.67 2.86 ดีมาก
4 1040050167  บ้านขามป้อมดงเย็น 3.00 3.00 2.50 2.80 3.00 2.66 3.00 2.33 2.79 ดีมาก
5 1040050168  บ้านนางิ้วนาโพธิ์ 3.00 3.00 2.00 2.60 3.00 2.33 3.00 2.66 2.70 ดีมาก
6 1040050179  ชุมชนโนนสมบูรณ์ 2.80 2.75 2.75 2.60 3.00 3.00 3.00 3.00 2.86 ดีมาก
7 1040050180  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย 2.80 2.25 2.25 2.20 2.50 2.33 1.67 2.00 2.25 ดี
8 1040050181  บ้านโนนหัวช้าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050182  บ้านคำป่าก่อ 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 2.00 2.50 3.00 2.69 ดีมาก
10 1040050185  บ้านหัวฝายประชานุกูล 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.85 ดีมาก
11 1040050183  บ้านโคกกลางนาล้อม 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 2.90 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์ 2.95 2.84 2.66 2.80 2.91 2.73 2.77 2.65 2.79 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "นางิ้วโนนสมบูรณ์"