ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ท่าวังพอง"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด
กลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง
ratchanikorn@khonkaen4.go.th
0804657739ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050312  บ้านหนองแสง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050308  บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
3 1040050309  บ้านท่ามะเดื่อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
4 1040050306  บ้านกุดพังเครือ 2.80 2.25 2.75 2.80 3.00 2.33 2.33 2.50 2.60 ดีมาก
5 1040050307  บ้านท่ากระเสริม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050361  บ้านวังชัย 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
7 1040050362  บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
8 1040050363  บ้านเสียวโคกกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050314  น้ำพอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนท่าวังพอง 2.98 2.89 2.94 2.96 3.00 2.93 2.93 2.93 2.95 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ท่าวังพอง"