ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ดูนสาดฝางยางคำ"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นายเสรี โพธิ์นิล
กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ
seree@khonkaen4.go.th
0839835836ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050137  ชุมชนดูนสาด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050138  นามูลวิทยาคม 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
3 1040050128  บ้านหนองแวงเป่ง 3.00 3.00 2.25 2.67 3.00 3.00 3.00 2.67 2.82 ดีมาก
4 1040050125  บ้านฝางวิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.67 2.96 ดีมาก
5 1040050127  บ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050123  บ้านทุ่งใหญ่ 2.00 2.75 2.00 2.60 3.00 2.00 2.00 2.33 2.34 ดี
7 1040050155  บ้านน้ำสามวัง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
8 1040050156  บ้านห้วยยาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050151  บ้านโคกกลางวิทยา 3.00 2.75 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 2.75 2.91 ดีมาก
10 1040050154  โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050153  บ้านท่าลาดคำตานา 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
12 1040050152  บ้านคำครึ่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
13 1040050157  บ้านหัวนาคำ 2.00 2.75 2.00 2.60 3.00 2.00 2.00 2.33 2.34 ดี
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ 2.85 2.87 2.77 2.89 3.00 2.85 2.85 2.81 2.86 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ดูนสาดฝางยางคำ"