ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ดงเมืองแอม"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์
กลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม
nokaabbcc@khonkaen4.go.th
0951938657ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050174  บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
2 1040050175  ทุ่งบ่อวิทยา 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 2.30 2.60 3.00 2.83 ดีมาก
3 1040050176  บ้านหนองคู 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
4 1040050166  ศรีเมืองแอม 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
5 1040050189  บ้านโนนน้ำผึ้ง 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
6 1040050172  บ้านคำแคนคำเจริญ 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
7 1040050173  บ้านโคกสูงสะอาด 3.00 2.25 2.50 2.33 3.00 3.00 3.00 2.16 2.66 ดีมาก
8 1040050177  หนองแวงเรือประชาศึกษา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050178  บ้านห้วยยางสะอาด 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.66 3.00 2.66 2.85 ดีมาก
10 1040050187  บ้านคำสมบูรณ์ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนดงเมืองแอม 3.00 2.93 2.55 2.93 2.95 2.90 2.96 2.78 2.88 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ดงเมืองแอม"