ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ซำสูง"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
กลุ่มโรงเรียนซำสูง
nattayaporn@khonkaen4.go.th
0842605937ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040051017  บ้านกระนวนซําสูง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040051018  บ้านคำแมด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
3 1040051029  บ้านหนองบัวคำมูล 3.00 3.00 2.50 3.00 2.50 3.00 3.00 2.00 2.75 ดีมาก
4 1040051027  บ้านบ่อใหญ่ 2.80 2.00 2.25 2.80 3.00 3.00 2.66 2.00 2.56 ดีมาก
5 1040051028  บ้านหม้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
6 1040051023  คูคำพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
7 1040051024  บ้านโคกใหม่นายม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
8 1040051025  บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.92 ดีมาก
9 1040051026  บ้านโนน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
10 1040051030  บ้านแห้ว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040051022  บ้านห้วยเตย 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
12 1040051020  บ้านหนองกุงดิ่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
13 1040051021  บ้านหลุบเลา 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.30 3.00 2.00 2.73 ดีมาก
14 1040051019  บ้านสว่างซำโอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.88 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนซำสูง 2.99 2.93 2.88 2.99 2.96 2.95 2.98 2.31 2.87 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ซำสูง"