ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "เขื่อนอุบลรัตน์"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวกรรยา​ จิตฟุ้ง
กลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์
jitfungkanya2524@khonkaen4.go.th
0630218766ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050961  อนุบาลอุบลรัตน์ 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
2 1040050965  บ้านโนนจิก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
3 1040050966  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
4 1040050967  บ้านพระบาทท่าเรือ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
5 1040050969  บ้านภูคำเบ้า 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.66 2.90 ดีมาก
6 1040050963  บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 3.00 2.75 2.50 2.80 2.50 3.00 3.00 2.66 2.78 ดีมาก
7 1040050970  โคกสูงใหญ่วิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
8 1040050972  บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
9 1040050973  บ้านโคกสว่าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
10 1040050964  บ้านทุ่งโป่ง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050975  บ้านหนองผือ 3.00 3.00 2.25 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.78 ดีมาก
12 1040050976  ห้วยยางวิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
13 1040050989  บ้านห้วยทรายศึกษา 3.00 2.75 2.75 2.40 3.00 3.00 2.66 2.83 2.80 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัตน์ 3.00 2.92 2.83 2.94 2.85 3.00 2.97 2.93 2.93 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "เขื่อนอุบลรัตน์"