ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "กวางคำ"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนกวางคำ
anongnat@khonkaen4.go.th
0910566383ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050186  บ้านคำนางปุ่ม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.60 2.95 ดีมาก
2 1040050188  บ้านนาค้อ 3.00 2.75 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
3 1040050190  บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 2.60 3.00 2.50 3.00 2.50 2.67 2.33 2.67 2.66 ดีมาก
4 1040050191  สองห้องประชาบำรุง 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 2.93 ดีมาก
5 1040050158  อนุบาลเขาสวนกวาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050164  บ้านโนนสว่างหนองตะนา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
7 1040050159  บ้านคำม่วง 3.00 2.75 2.50 2.00 2.50 3.00 3.00 2.67 2.68 ดีมาก
8 1040050160  บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.83 2.95 ดีมาก
9 1040050161  บ้านทางพาดเขาสวนกวาง 3.00 2.00 3.00 2.40 2.50 3.00 3.00 2.80 2.71 ดีมาก
10 1040050162  บ้านนาอ่างทอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050163  บ้านโนนสง่า 2.75 3.00 2.90 2.90 2.85 2.95 2.95 3.00 2.91 ดีมาก
12 1040050165  บ้านโนนทองห้วยบาก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนกวางคำ 2.95 2.88 2.87 2.84 2.86 2.94 2.94 2.88 2.90 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "กวางคำ"