ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "หนองโนห้วยโจด"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวธรรญธร สมบัติ
กลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด

0954369686ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050120  ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050121  บ้านโคกกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
3 1040050126  บ้านป่าติ้ว 3.00 3.00 2.50 2.20 3.00 3.00 3.00 2.83 2.82 ดีมาก
4 1040050148  หนองโนวิทยาคาร 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
5 1040050144  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050145  บ้านนาฝาย 3.00 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 2.33 2.83 2.80 ดีมาก
7 1040050146  บ้านโนนสังป่ารัง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.67 3.00 2.50 2.83 ดีมาก
8 1040050147  บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050149  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 3.00 3.00 3.00 2.57 3.00 3.00 3.00 3.00 2.95 ดีมาก
10 1040050150  ศิลาโป่งคำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนหนองโนห้วยโจด 3.00 2.95 2.88 2.88 3.00 2.97 2.93 2.92 2.94 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "หนองโนห้วยโจด"