ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "หนองกุงทรายมูล"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์
กลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล
siriwanse@khonkaen4.go.th
0869351910ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050315  บ้านโคกสง่านางาม 3.00 2.75 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
2 1040050316  บ้านจำปาหัวบึง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.85 ดีมาก
3 1040050317  บ้านทรายมูล 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.66 2.96 ดีมาก
4 1040050320  บ้านหนองหว้าสุขใจ 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.66 3.00 2.16 2.79 ดีมาก
5 1040050302  บ้านบึงกลาง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.33 2.33 3.00 2.83 ดีมาก
6 1040050313  ชุมชนหนองกุงวิทยา 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.90 ดีมาก
7 1040050318  บ้านโสกแสง 2.60 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 2.66 3.00 2.81 ดีมาก
8 1040050344  บ้านนาคู 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050359  บ้านนาเรียง 3.00 2.75 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.89 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนหนองกุงทรายมูล 2.96 2.83 2.81 2.98 3.00 2.89 2.89 2.74 2.89 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "หนองกุงทรายมูล"