ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ม่วงหวานกุดน้ำใส"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส

0818738249

นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี
กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส
panita@khonkaen4.go.thด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050350  บ้านกุดกว้าง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.83 2.98 ดีมาก
2 1040050351  บ้านกุดน้ำใส 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.63 ดีมาก
3 1040050353  บ้านฟากพอง 3.00 3.00 2.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.81 ดีมาก
4 1040050354  บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 3.00 2.75 2.25 2.80 3.00 2.33 2.67 2.50 2.66 ดีมาก
5 1040050296  อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050304  บ้านสระกุด 3.00 2.70 2.80 3.00 3.00 2.00 3.00 2.60 2.76 ดีมาก
7 1040050305  บ้านห้วยหินลาด 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.88 ดีมาก
8 1040050298  บ้านคำแก่นคูณ 2.80 3.00 2.50 2.80 3.00 3.00 3.00 2.67 2.85 ดีมาก
9 1040050300  บ้านโนนพยอม 3.00 2.50 2.00 2.40 2.50 2.33 2.33 3.00 2.51 ดีมาก
10 1040050301  บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 2.60 3.00 2.00 2.80 3.00 3.00 3.00 2.70 2.76 ดีมาก
11 1040050303  บ้านม่วงหวาน 3.00 3.00 2.25 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส 2.95 2.90 2.48 2.76 2.95 2.79 2.82 2.68 2.79 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ม่วงหวานกุดน้ำใส"