ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "ภูพานคำ"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวภัทริกา ทองยา
กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ
phattarika@khonkaen4.go.th
0870623649ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050978  บ้านกุดกระหนวน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050979  นาคำพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
3 1040050982  หนองขามพิทยาคม 3.00 3.00 2.75 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
4 1040050983  บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น 3.00 2.00 2.50 2.60 2.50 2.33 3.00 3.00 2.62 ดีมาก
5 1040050984  บ้านกุดเชียงมี 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050985  บ้านขุนด่าน 2.80 2.75 2.50 2.40 3.00 2.67 3.00 2.83 2.74 ดีมาก
7 1040050986  บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.94 ดีมาก
8 1040050987  บ้านบ่อ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050988  บ้านหนองแต้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
10 1040050990  บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050991  บ้านโนนศิลาราศรี 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.98 3.00 ดีมาก
12 1040050992  บ้านศาลาดินห้วยเตย 3.00 3.00 2.50 2.67 3.00 3.00 3.00 2.33 2.81 ดีมาก
13 1040050993  บ้านศรีสุขสำราญ 2.80 3.00 2.25 2.80 3.00 2.67 3.00 2.67 2.77 ดีมาก
14 1040050994  บ้านหนองแสงน้อย 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนภูพานคำ 2.97 2.91 2.80 2.89 2.93 2.91 3.00 2.88 2.91 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "ภูพานคำ"