ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "พระธาตุปรางกู่"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
santi@khonkaen4.go.th
0878596589

นางถาวร ผาบสิมมา
กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
tawornphabsimma@gmail.com
0810483705ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050330  กู่สว่างสามัคคี 3.00 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.69 ดีมาก
2 1040050331  ชุมชนบ้านบัวใหญ่ 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.75 ดีมาก
3 1040050332  บ้านคอกคีแสนตอ 3.00 3.00 2.50 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.75 ดีมาก
4 1040050333  บ้านคำม่วมดงเย็น 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
5 1040050334  บ้านโนนหัวช้าง 3.00 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.81 ดีมาก
6 1040050335  พระธาตุขามแก่น 3.00 3.00 2.00 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70 2.76 ดีมาก
7 1040050336  บ้านโนนเชือก 2.80 3.00 3.00 2.40 3.00 3.00 3.00 3.00 2.90 ดีมาก
8 1040050337  บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050338  บ้านสำโรง 3.00 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.98 ดีมาก
10 1040050339  บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 2.40 2.50 2.50 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.55 ดีมาก
11 1040050340  บ้านหัวดง 3.00 3.00 2.80 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.91 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่ 2.93 2.91 2.65 2.65 2.88 2.86 2.86 2.88 2.83 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "พระธาตุปรางกู่"