ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "บัวเงินพังทุย"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางลัมพร ดาราษฎร์
กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย
lumporn@khonkaen4.go.th
0619056165ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050325  บ้านนาฝายเหนือ 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
2 1040050326  บ้านโนนแดงโคกเล้า 2.60 2.25 2.50 2.80 2.00 2.00 3.00 2.67 2.48 ดี
3 1040050327  บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
4 1040050328  บ้านหนองกุงขี้ควง 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.83 2.85 ดีมาก
5 1040050329  บ้านหนองแวง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
6 1040050321  บ้านโคกใหญ่ 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.97 ดีมาก
7 1040050322  บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
8 1040050323  คำบอนวิทยา 3.00 2.50 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.33 2.79 ดีมาก
9 1040050324  บ้านดงเย็น 3.00 2.00 3.00 2.66 3.00 3.00 3.00 2.00 2.71 ดีมาก
10 1040050346  บ้านหินลาด 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
11 1040050347  บ้านหัวบึง 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.94 ดีมาก
12 1040050341  บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
13 1040050343  บ้านนาขาม 3.00 3.00 2.50 2.83 3.00 3.00 3.00 3.00 2.92 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย 2.97 2.79 2.81 2.95 2.81 2.92 3.00 2.83 2.89 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "บัวเงินพังทุย"