ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มโรงเรียน "กระนวน"

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศฯ
0942869079

นางสาวบุษบา มิ่งไธสง
กลุ่มโรงเรียนกระนวน

0614293246ด้านที่1   ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ด้านที่5   ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านที่2   ด้านการบริหารวิชาการ ด้านที่6   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านที่3   ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านที่7   การประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านที่4   ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านที่8   โรงเรียนคุณธรรม

ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ด้านที่1 ด้านที่2 ด้านที่3 ด้านที่4 ด้านที่5 ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8 เฉลี่ย แปลผล
1 1040050134  บ้านหนองซา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
2 1040050129  ชุมชนน้ำอ้อม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
3 1040050130  บ้านผักหนาม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
4 1040050131  บ้านวังโพน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
5 1040050132  บ้านเวียงแก้ว 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
6 1040050133  ชุมชนหนองกุงใหญ่ 3.00 3.00 2.75 2.80 3.00 3.00 3.00 2.40 2.87 ดีมาก
7 1040050135  บ้านหนองโอง 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
8 1040050136  ชุมชนกระนวน 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
9 1040050139  บ้านคำไฮผักแว่น 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
10 1040050140  บ้านบะแต้ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
11 1040050141  ศรีสมบูรณ์วิทยา 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
12 1040050142  บ้านหนองโก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
13 1040050143  บ้านห้วยเชือก 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก
เฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียนกระนวน 3.00 3.00 2.98 2.98 3.00 3.00 3.00 2.95 2.99 ดีมาก
แผนที่กลุ่มโรงเรียน "กระนวน"