เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ อบรมพัฒนาครู
  1.เอกสารขออนุมัติโครงการ
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกขออนุมัติโครงการ
2   โครงการ
3   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาครู
4   ขออนุมัติอบรมพัฒนาครู
ดาวน์โหลด
5   หนังสือแจ้งโรงเรียน
ดาวน์โหลด


  2.เอกสารขออนุมัติยืมเงิน
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกขออนุมัติยืมเงิน + สัญญายืมเงิน
ดาวน์โหลด


  3.วิทยากร
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   หนังสือเชิญวิทยากร
ดาวน์โหลด
2   แบบตอบรับวิทยากร
ดาวน์โหลด


  4.เอกสารล้างหนี้เงินยืม
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม
2   ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
ดาวน์โหลด


  5.ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณ
ดาวน์โหลด
2   ขอเชิญเป็นประธานในพิธี
ดาวน์โหลด
3   หนังสือแจ้งเลื่อนการอบรม
ดาวน์โหลด
4   ขออนุมัติอบรมพัฒนาครูรูปแบบออนไลน์
ดาวน์โหลด
5   แจ้งโรงเรียน
ดาวน์โหลด