เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ นิเทศ ติดตาม
  1.เอกสารขออนุมัติโครงการ
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกขออนุมัติโครงการ
ดาวน์โหลด
2   โครงการ
3   บันทึกขอลงนามในคำสั่ง
ดาวน์โหลด
4   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
5   ขออนุมัติไปราชการโดยยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด


  2.เอกสารขออนุมัติยืมเงิน
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
ดาวน์โหลด
2   สัญญาการยืมเงิน (แบบ 8500)
ดาวน์โหลด


  3.เอกสารล้างหนี้เงินยืม
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม
ดาวน์โหลด
2   หน้าหลักฐานการจ่ายเงิน
ดาวน์โหลด
3   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
ดาวน์โหลด
4   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111)
ดาวน์โหลด


  4.ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ
ที่
เชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1   บันทึกขออนุมัติเลื่อนการนิเทศ ติดตาม
ดาวน์โหลด
2   หนังสือแจ้งโรงเรียน (ออกนิเทศ ติดตาม)
3   ขออนุมัติไปราชการโดยยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล (ฉบับครูในโรงเรียน)
ดาวน์โหลด
4   ขออนุมัติไปราชการ (ฉบับ ผอ.โรงเรียน)
ดาวน์โหลด
5   ที่ 1365/2560 เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด