ที่
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1040050128   บ้านหนองแวงเป่ง ดูนสาดฝางยางคำ  บ้านฝาง  กระนวน ขอนแก่น
1040050127   บ้านหนองแวงคูป่าชาติ ดูนสาดฝางยางคำ  บ้านฝาง  กระนวน ขอนแก่น
1040050132   บ้านเวียงแก้ว กระนวน  หนองกุงใหญ่  กระนวน ขอนแก่น
1040050135   บ้านหนองโอง กระนวน  หนองกุงใหญ่  กระนวน ขอนแก่น
1040050140   บ้านบะแต้ กระนวน  หนองโก  กระนวน ขอนแก่น
1040050143   บ้านห้วยเชือก กระนวน  หนองโก  กระนวน ขอนแก่น
1040050120   ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง) หนองโนห้วยโจด  หนองโน  กระนวน ขอนแก่น
1040050121   บ้านโคกกลาง หนองโนห้วยโจด  หนองโน  กระนวน ขอนแก่น
1040050126   บ้านป่าติ้ว หนองโนห้วยโจด  หนองโน  กระนวน ขอนแก่น
1040050144   ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050145   บ้านนาฝาย หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050146   บ้านโนนสังป่ารัง หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050147   บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050149   ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050150   ศิลาโป่งคำ หนองโนห้วยโจด  ห้วยโจด  กระนวน ขอนแก่น
1040050155   บ้านน้ำสามวัง ดูนสาดฝางยางคำ  ห้วยยาง  กระนวน ขอนแก่น
1040050156   บ้านห้วยยาง ดูนสาดฝางยางคำ  ห้วยยาง  กระนวน ขอนแก่น
1040050154   โนนสมบูรณ์โคกใหญ่ ดูนสาดฝางยางคำ  ห้วยยาง  กระนวน ขอนแก่น
1040050153   บ้านท่าลาดคำตานา ดูนสาดฝางยางคำ  หัวนาคำ  กระนวน ขอนแก่น
1040050186   บ้านคำนางปุ่ม กวางคำ  เขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050188   บ้านนาค้อ กวางคำ  เขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050190   บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง กวางคำ  เขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050191   สองห้องประชาบำรุง กวางคำ  เขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050159   บ้านคำม่วง กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050160   บ้านดงเรืองประชาสรรพ์ กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050161   บ้านทางพาดเขาสวนกวาง กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050162   บ้านนาอ่างทอง กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050163   บ้านโนนสง่า กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050165   บ้านโนนทองห้วยบาก กวางคำ  คำม่วง  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050174   บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050176   บ้านหนองคู ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050166   ศรีเมืองแอม ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050189   บ้านโนนน้ำผึ้ง ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050172   บ้านคำแคนคำเจริญ ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050173   บ้านโคกสูงสะอาด ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050177   หนองแวงเรือประชาศึกษา ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050178   บ้านห้วยยางสะอาด ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050187   บ้านคำสมบูรณ์ ดงเมืองแอม  ดงเมืองแอม  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050171   บ้านแสงสว่าง นางิ้วโนนสมบูรณ์  นางิ้ว  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050169   บ้านนาง้อง นางิ้วโนนสมบูรณ์  นางิ้ว  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050170   บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ นางิ้วโนนสมบูรณ์  นางิ้ว  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050167   บ้านขามป้อมดงเย็น นางิ้วโนนสมบูรณ์  นางิ้ว  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050168   บ้านนางิ้วนาโพธิ์ นางิ้วโนนสมบูรณ์  นางิ้ว  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050180   บ้านทุ่งโพธิ์ชัย นางิ้วโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050181   บ้านโนนหัวช้าง นางิ้วโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050182   บ้านคำป่าก่อ นางิ้วโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050185   บ้านหัวฝายประชานุกูล นางิ้วโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040050183   บ้านโคกกลางนาล้อม นางิ้วโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์  เขาสวนกวาง ขอนแก่น
1040051018   บ้านคำแมด ซำสูง  คำแมด  ซำสูง ขอนแก่น
1040051029   บ้านหนองบัวคำมูล ซำสูง  คูคำ  ซำสูง ขอนแก่น
1040051027   บ้านบ่อใหญ่ ซำสูง  คูคำ  ซำสูง ขอนแก่น
1040051028   บ้านหม้อ ซำสูง  คูคำ  ซำสูง ขอนแก่น
1040051024   บ้านโคกใหม่นายม ซำสูง  บ้านโนน  ซำสูง ขอนแก่น
1040051025   บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ ซำสูง  บ้านโนน  ซำสูง ขอนแก่น
1040051022   บ้านห้วยเตย ซำสูง  ห้วยเตย  ซำสูง ขอนแก่น
1040051020   บ้านหนองกุงดิ่ง ซำสูง  ห้วยเตย  ซำสูง ขอนแก่น
1040051021   บ้านหลุบเลา ซำสูง  ห้วยเตย  ซำสูง ขอนแก่น
1040051019   บ้านสว่างซำโอง ซำสูง  ห้วยเตย  ซำสูง ขอนแก่น
1040050350   บ้านกุดกว้าง ม่วงหวานกุดน้ำใส  กุดน้ำใส  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050353   บ้านฟากพอง ม่วงหวานกุดน้ำใส  กุดน้ำใส  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050354   บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป ม่วงหวานกุดน้ำใส  กุดน้ำใส  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050296   อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ ม่วงหวานกุดน้ำใส  กุดน้ำใส  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050315   บ้านโคกสง่านางาม หนองกุงทรายมูล  ทรายมูล  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050316   บ้านจำปาหัวบึง หนองกุงทรายมูล  ทรายมูล  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050320   บ้านหนองหว้าสุขใจ หนองกุงทรายมูล  ทรายมูล  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050312   บ้านหนองแสง ท่าวังพอง  ท่ากระเสริม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050308   บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย ท่าวังพอง  ท่ากระเสริม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050309   บ้านท่ามะเดื่อ ท่าวังพอง  ท่ากระเสริม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050306   บ้านกุดพังเครือ ท่าวังพอง  ท่ากระเสริม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050307   บ้านท่ากระเสริม ท่าวังพอง  ท่ากระเสริม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050352   บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา น้ำพองสะอาด  น้ำพอง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050357   โคกสูงกุดน้ำใส น้ำพองสะอาด  น้ำพอง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050358   บ้านคำมืด น้ำพองสะอาด  น้ำพอง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050369   บ้านหนองหารจาง น้ำพองสะอาด  น้ำพอง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050371   บ้านห้วยเสือเต้น น้ำพองสะอาด  น้ำพอง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050325   บ้านนาฝายเหนือ บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050326   บ้านโนนแดงโคกเล้า บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050328   บ้านหนองกุงขี้ควง บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050329   บ้านหนองแวง บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050322   บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050323   คำบอนวิทยา บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050324   บ้านดงเย็น บัวเงินพังทุย  บัวเงิน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050331   ชุมชนบ้านบัวใหญ่ พระธาตุปรางกู่  บัวใหญ่  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050332   บ้านคอกคีแสนตอ พระธาตุปรางกู่  บัวใหญ่  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050333   บ้านคำม่วมดงเย็น พระธาตุปรางกู่  บัวใหญ่  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050334   บ้านโนนหัวช้าง พระธาตุปรางกู่  บัวใหญ่  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050336   บ้านโนนเชือก พระธาตุปรางกู่  บ้านขาม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050339   บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล พระธาตุปรางกู่  บ้านขาม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050340   บ้านหัวดง พระธาตุปรางกู่  บ้านขาม  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050346   บ้านหินลาด บัวเงินพังทุย  พังทุย  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050347   บ้านหัวบึง บัวเงินพังทุย  พังทุย  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050341   บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) บัวเงินพังทุย  พังทุย  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050343   บ้านนาขาม บัวเงินพังทุย  พังทุย  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050305   บ้านห้วยหินลาด ม่วงหวานกุดน้ำใส  ม่วงหวาน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050300   บ้านโนนพยอม ม่วงหวานกุดน้ำใส  ม่วงหวาน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050301   บ้านโนนศรีสวัสดิ์ ม่วงหวานกุดน้ำใส  ม่วงหวาน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050303   บ้านม่วงหวาน ม่วงหวานกุดน้ำใส  ม่วงหวาน  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050362   บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ท่าวังพอง  วังชัย  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050370   บ้านหนองอ้อโคกสว่าง น้ำพองสะอาด  สะอาด  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050366   บ้านดงมัน น้ำพองสะอาด  สะอาด  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050368   บ้านสะอาดหนองเรือ น้ำพองสะอาด  สะอาด  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050302   บ้านบึงกลาง หนองกุงทรายมูล  หนองกุง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050318   บ้านโสกแสง หนองกุงทรายมูล  หนองกุง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050344   บ้านนาคู หนองกุงทรายมูล  หนองกุง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050359   บ้านนาเรียง หนองกุงทรายมูล  หนองกุง  น้ำพอง ขอนแก่น
1040050965   บ้านโนนจิก เขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050966   บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า เขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050969   บ้านภูคำเบ้า เขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050963   บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง เขื่อนอุบลรัตน์  ทุ่งโป่ง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050964   บ้านทุ่งโป่ง เขื่อนอุบลรัตน์  ทุ่งโป่ง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050975   บ้านหนองผือ เขื่อนอุบลรัตน์  ทุ่งโป่ง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050978   บ้านกุดกระหนวน ภูพานคำ  นาคำ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050979   นาคำพิทยาสรรพ์ ภูพานคำ  นาคำ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050983   บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น ภูพานคำ  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050984   บ้านกุดเชียงมี ภูพานคำ  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050986   บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ภูพานคำ  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050987   บ้านบ่อ ภูพานคำ  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050988   บ้านหนองแต้ ภูพานคำ  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050989   บ้านห้วยทรายศึกษา เขื่อนอุบลรัตน์  บ้านดง  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050990   บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ ภูพานคำ  ศรีสุขสำราญ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050991   บ้านโนนศิลาราศรี ภูพานคำ  ศรีสุขสำราญ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050992   บ้านศาลาดินห้วยเตย ภูพานคำ  ศรีสุขสำราญ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น
1040050994   บ้านหนองแสงน้อย ภูพานคำ  ศรีสุขสำราญ  อุบลรัตน์ ขอนแก่น

แผนที่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม