ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เส้นทาง
1040050186
  บ้านคำนางปุ่ม   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050188
  บ้านนาค้อ   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050190
  บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050191
  สองห้องประชาบำรุง   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050158
  อนุบาลเขาสวนกวาง   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050164
  บ้านโนนสว่างหนองตะนา   ตำบลเขาสวนกวาง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050159
  บ้านคำม่วง   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050160
  บ้านดงเรืองประชาสรรพ์   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050161
  บ้านทางพาดเขาสวนกวาง   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050162
  บ้านนาอ่างทอง   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050163
  บ้านโนนสง่า   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050165
  บ้านโนนทองห้วยบาก   ตำบลคำม่วง   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050174
  บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050175
  ทุ่งบ่อวิทยา   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050176
  บ้านหนองคู   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050166
  ศรีเมืองแอม   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050189
  บ้านโนนน้ำผึ้ง   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050172
  บ้านคำแคนคำเจริญ   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050173
  บ้านโคกสูงสะอาด   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050177
  หนองแวงเรือประชาศึกษา   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050178
  บ้านห้วยยางสะอาด   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050187
  บ้านคำสมบูรณ์   ตำบลดงเมืองแอม   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050171
  บ้านแสงสว่าง   ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050169
  บ้านนาง้อง   ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050170
  บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์   ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050167
  บ้านขามป้อมดงเย็น   ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050168
  บ้านนางิ้วนาโพธิ์   ตำบลนางิ้ว   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050179
  ชุมชนโนนสมบูรณ์   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050180
  บ้านทุ่งโพธิ์ชัย   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050181
  บ้านโนนหัวช้าง   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050182
  บ้านคำป่าก่อ   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050185
  บ้านหัวฝายประชานุกูล   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
1040050183
  บ้านโคกกลางนาล้อม   ตำบลโนนสมบูรณ์   อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น