ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เส้นทาง
1040050961
  อนุบาลอุบลรัตน์   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050965
  บ้านโนนจิก   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050966
  บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050967
  บ้านพระบาทท่าเรือ   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050969
  บ้านภูคำเบ้า   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050963
  บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง   ตำบลทุ่งโป่ง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050970
  โคกสูงใหญ่วิทยา   ตำบลโคกสูง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050972
  บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง   ตำบลโคกสูง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050973
  บ้านโคกสว่าง   ตำบลโคกสูง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050964
  บ้านทุ่งโป่ง   ตำบลทุ่งโป่ง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050975
  บ้านหนองผือ   ตำบลทุ่งโป่ง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050976
  ห้วยยางวิทยาสรรพ์   ตำบลทุ่งโป่ง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050978
  บ้านกุดกระหนวน   ตำบลนาคำ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050979
  นาคำพิทยาสรรพ์   ตำบลนาคำ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050982
  หนองขามพิทยาคม   ตำบลนาคำ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050983
  บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050984
  บ้านกุดเชียงมี   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050985
  บ้านขุนด่าน   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050986
  บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050987
  บ้านบ่อ   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050988
  บ้านหนองแต้   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050989
  บ้านห้วยทรายศึกษา   ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050990
  บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์   ตำบลศรีสุขสำราญ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050991
  บ้านโนนศิลาราศรี   ตำบลศรีสุขสำราญ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050992
  บ้านศาลาดินห้วยเตย   ตำบลศรีสุขสำราญ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050993
  บ้านศรีสุขสำราญ   ตำบลศรีสุขสำราญ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น
1040050994
  บ้านหนองแสงน้อย   ตำบลศรีสุขสำราญ   อำเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น