ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เส้นทาง
1040051017
  บ้านกระนวนซําสูง   ตำบลกระนวน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051018
  บ้านคำแมด   ตำบลคำแมด   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051029
  บ้านหนองบัวคำมูล   ตำบลคูคำ   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051027
  บ้านบ่อใหญ่   ตำบลคูคำ   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051028
  บ้านหม้อ   ตำบลคูคำ   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051023
  คูคำพิทยาสรรพ์   ตำบลคูคำ   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051024
  บ้านโคกใหม่นายม   ตำบลบ้านโนน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051025
  บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ   ตำบลบ้านโนน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051026
  บ้านโนน   ตำบลบ้านโนน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051030
  บ้านแห้ว   ตำบลบ้านโนน   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051022
  บ้านห้วยเตย   ตำบลห้วยเตย   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051020
  บ้านหนองกุงดิ่ง   ตำบลห้วยเตย   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051021
  บ้านหลุบเลา   ตำบลห้วยเตย   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น
1040051019
  บ้านสว่างซำโอง   ตำบลห้วยเตย   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น