ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เส้นทาง
1040050137
  ชุมชนดูนสาด   ตำบลดูนสาด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050138
  นามูลวิทยาคม   ตำบลดูนสาด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050134
  บ้านหนองซา   ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050129
  ชุมชนน้ำอ้อม   ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050128
  บ้านหนองแวงเป่ง   ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050125
  บ้านฝางวิทยา   ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050127
  บ้านหนองแวงคูป่าชาติ   ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050123
  บ้านทุ่งใหญ่   ตำบลบ้านฝาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050130
  บ้านผักหนาม   ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050131
  บ้านวังโพน   ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050132
  บ้านเวียงแก้ว   ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050133
  ชุมชนหนองกุงใหญ่   ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050135
  บ้านหนองโอง   ตำบลหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050136
  ชุมชนกระนวน   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050139
  บ้านคำไฮผักแว่น   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050140
  บ้านบะแต้   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050141
  ศรีสมบูรณ์วิทยา   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050142
  บ้านหนองโก   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050143
  บ้านห้วยเชือก   ตำบลหนองโก   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050120
  ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)   ตำบลหนองโน   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050121
  บ้านโคกกลาง   ตำบลหนองโน   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050126
  บ้านป่าติ้ว   ตำบลหนองโน   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050148
  หนองโนวิทยาคาร   ตำบลหนองโน   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050144
  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050145
  บ้านนาฝาย   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050146
  บ้านโนนสังป่ารัง   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050147
  บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050149
  ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050150
  ศิลาโป่งคำ   ตำบลห้วยโจด   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050155
  บ้านน้ำสามวัง   ตำบลห้วยยาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050156
  บ้านห้วยยาง   ตำบลห้วยยาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050151
  บ้านโคกกลางวิทยา   ตำบลห้วยยาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050154
  โนนสมบูรณ์โคกใหญ่   ตำบลห้วยยาง   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050153
  บ้านท่าลาดคำตานา   ตำบลหัวนาคำ   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050152
  บ้านคำครึ่ง   ตำบลหัวนาคำ   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น
1040050157
  บ้านหัวนาคำ   ตำบลหัวนาคำ   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น