ปฏิทินปฏิบัติงาน
No Data

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ข่าวประกาศ/กิจกรรม :

2021-08-06 10:14:53

ศน.เสรี โพธิ์นิล

แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน..

2021-07-10 10:16:19

ศน.เสรี โพธิ์นิล

การสอนออนไลน์ โรงเรียนชุมชนดูนสาด..

2021-07-10 09:54:08

ศน.เสรี โพธิ์นิล

นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจครู..

2021-07-09 19:42:35

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุมออนไลน์ ทีมวิทยากร DLTV..

2021-04-14 11:14:43

ศน.เสรี โพธิ์นิล

รายงานการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดกา..

2021-04-03 08:28:17

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔..

2021-03-13 16:36:19

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการสอบ O-NET อำเภอกระนวน อำเ..

2021-03-13 16:34:39

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSC..

2021-02-17 15:14:21

ศน.เสรี โพธิ์นิล

รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."..

2021-02-15 11:31:28

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔..


1 ) ศน.เพชรรัตน์ อุดมพงษ์
2 ) ศน.กรรยา​ จิตฟุ้ง
3 ) ศน.รัชนีกร วงศ์สะอาด
4 ) ศน.ธรรญธร สมบัติ

1 ) ศน.เสรี โพธิ์นิล
2 ) ศน.สันติ จ้ำแพงจันทร์
3 ) ศน.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
4 ) ศน.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
5 ) ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ

1 ) ศน.อนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
2 ) ศน.ถาวร ผาบสิมมา
3 ) ศน.ลัมพร ดาราษฎร์
4 ) ศน.ภัทริกา ทองยา
5 ) ศน.บุษบา มิ่งไธสง

1 ) ศน.ศิริวรรณ เสนาวงษ์
2 ) ศน.ปิยาภรณ์ นามไพร
3 ) ศน.ปาณิตา ไชยทองศรี
4 ) ศน.กรรยา​ จิตฟุ้ง
5 ) ศน.รัชนีกร วงศ์สะอาด
6 ) ศน.ธรรญธร สมบัติ

ผลการสอบ O-NET ปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียน
ระดับชั้น
วันที่สอบ
ประกาศผล
ป.6
13 มี.ค. 2564 21 เม.ย. 2564
ม.3
13-14 มี.ค. 2564 22 เม.ย. 2564
ม.6
27-28 มี.ค. 2564 27 เม.ย. 2564
ข้อสอบ O-NET 2562
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2561
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2560
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2559
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2558
ดาวน์โหลด

อำเภอกระนวน
ต.ดูนสาด 2
ต.น้ำอ้อม 2
ต.บ้านฝาง 4
ต.หนองกุงใหญ่ 5
ต.หนองโก 6
ต.หนองโน 4
ต.หัวนาคำ 3
ต.ห้วยยาง 4
ต.ห้วยโจด 6
อำเภอซำสูง
ต.กระนวน 1
ต.คำแมด 1
ต.คูคำ 4
ต.บ้านโนน 4
ต.ห้วยเตย 4
อำเภอน้ำพอง
ต.กุดน้ำใส 5
ต.ทรายมูล 4
ต.ท่ากระเสริม 5
ต.น้ำพอง 7
ต.บัวเงิน 9
ต.บัวใหญ่ 5
ต.บ้านขาม 6
ต.พังทุย 4
ต.ม่วงหวาน 6
ต.วังชัย 3
ต.สะอาด 5
ต.หนองกุง 6
อำเภออุบลรัตน์
ต.ทุ่งโป่ง 4
ต.นาคำ 3
ต.บ้านดง 7
ต.ศรีสุขสำราญ 5
ต.เขื่อนอุบลรัตน์ 5
ต.โคกสูง 3
อำเภอเขาสวนกวาง
ต.คำม่วง 6
ต.ดงเมืองแอม 10
ต.นางิ้ว 5
ต.เขาสวนกวาง 6
ต.โนนสมบูรณ์ 6